Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden UnaPlex (versie 2018)

Hoofdstuk A – Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  2. b) UnaPlex: de eenmanszaak van de heer C.H.M.G. Nelissen, gevestigd en kantoorhoudende te (6101 BS) Echt, gemeente Echt-Susteren, aan het adres Olmstraat 59 (KvK-nr.: 63551551);
  3. c) Afnemer: de wederpartij van UnaPlex.

 Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden – van toepassing op alle tussen UnaPlex en Afnemer gesloten overeenkomsten, leveringen en diensten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer wordt expliciet van de hand gewezen. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand als deze door UnaPlex aan Afnemer schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze door UnaPlex schriftelijk zijn bevestigd. Toezeggingen van personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen binden UnaPlex niet en zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door UnaPlex.

3.2. Alle door UnaPlex genoemde prijzen zijn exclusief (omzet)belasting, vervoerskosten, emballages en verzekering en gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

3.3. Rechten van Afnemer uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UnaPlex. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden conform overeenkomst naar keuze van UnaPlex voorafgaand aan of bij levering, of na factuurdatum, op de door UnaPlex aangegeven rekening in de door UnaPlex aangegeven valuta.

4.2. Afnemer doet afstand van het recht om een schuld aan UnaPlex te verrekenen met een vordering op UnaPlex.

4.3. Afnemer doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

4.4. Indien Afnemer niet tijdig betaalt, is deze zonder nadere ingebrekestelling de samengestelde wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met een opslag van 2%. Eventueel te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van Afnemer.

4.5. Indien de Afnemer niet tijdig betaalt, heeft UnaPlex het recht haar verplichtingen (waaronder de verplichting tot levering) op te schorten. Indien Afnemer niet alsnog overgaat tot tijdige betaling binnen een door UnaPlex te stellen termijn, heeft UnaPlex het recht de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

Door de UnaPlex geleverde zaken blijven tot het moment van volledige betaling van haar vorderingen door de Afnemer het eigendom van UnaPlex, met dien verstande dat de Afnemer aansprakelijkheid en risico draagt voor de door UnaPlex geleverde zaken vanaf het moment waarop deze haar ter beschikking zijn gesteld. De Afnemer is niet gerechtigd de goederen die nog niet zijn betaald te verkopen, daarop enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen, of deze goederen te (laten) verwerken.

Artikel 6 – Levering

6.1. De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag dat UnaPlex de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden.

6.2. De door UnaPlex opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.3. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de Afnemer tegenover UnaPlex.

Artikel 7 – Reclames en verval

7.1. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen 48 uur na levering rechtstreeks schriftelijk door UnaPlex zijn ontvangen. Ter keuze van UnaPlex, kan deze bij een gegrond reclame hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.

7.2. Indien de Afnemer niet binnen 48 uur dagen na levering, respectievelijk acht dagen na de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij UnaPlex heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben geaccepteerd. Alsdan worden reclames door UnaPlex niet meer in behandeling genomen. Het indienen van reclameringen ontslaat de Afnemer niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst ten opzichte van UnaPlex.

7.3. Alle vorderingsrechten van Afnemer jegens UnaPlex, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, komen te vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Afnemer de betreffende vorderingen niet binnen de periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 8 – Vervoer

8.1 Het vervoer van alle goederen die verband houden met de overeenkomst, geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld.

8.2 Retourzendingen worden door UnaPlex uitsluitend aanvaard, indien hij daartoe voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van UnaPlex in de nakoming van enige verplichting jegens de Afnemer niet aan UnaPlex kan worden toegerekend in geval van een van de wil van UnaPlex onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van UnaPlex kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: onoordeelkundig gebruik van het geleverde zulks ter beoordeling van UnaPlex, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, door toeleveranciers staken van de productie van of het aanbrengen van wijzigingen aan te leveren zaken. In het laatste geval is UnaPlex gerechtigd tot levering van de gewijzigde zaken, indien de wijzigingen naar het oordeel van UnaPlex slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.

9.2. In het geval van overmacht is UnaPlex gerechtigd de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van ontbinding is UnaPlex niet gehouden tot schadevergoeding, ook niet als UnaPlex voordeel geniet van de overmachtstoestand, en is Afnemer gehouden het eventueel wel beschikbare deel in ontvangst te nemen en naar evenredigheid daarvoor de prijs te betalen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. UnaPlex is nimmer aansprakelijk voor niet, niet tijdige of ondeugdelijke leveringen, alsmede het niet of niet goed functioneren van geleverde zaken.

10.2. UnaPlex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals stagnatieschade, gevolg- of bedrijfsschade aan de zijde van de Afnemer.

10.3. Iedere aansprakelijkheid van UnaPlex is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd (verminderd met het door UnaPlex te betalen eigen risico). Indien de verzekering niet uitkeert is iedere aansprakelijkheid van UnaPlex beperkt tot het bedrag (exclusief omzetbelasting) dat door UnaPlex gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door Afnemer tijdig is voldaan, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

10.4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van UnaPlex voor schade welke het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van UnaPlex of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 – Garantie

11.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft UnaPlex geen enkele garantie op de geleverde zaken. Indien UnaPlex wel een garantie afgeeft dan is zulks expliciet tussen partijen geregeld in de overeenkomst.

11.2. De Afnemer dient de door UnaPlex geleverde zaken bij de levering te keuren. De Afnemer wordt geacht de geleverde zaken volgens afspraak en vrij van gebreken in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij UnaPlex binnen 48 uur nadat de zaken door UnaPlex zijn afgeleverd, schriftelijk van eventuele gebreken op de hoogte stelt.

Artikel 12 – Vrijwaring

Onverminderd het hiervoor in artikel 10 (Aansprakelijkheid) bepaalde vrijwaart Afnemer UnaPlex tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Afnemer van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Afnemer.

Artikel 13 – Bijzondere opzeggings- en ontbindingsgronden

In geval van (aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, indien beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer, Afnemer nalaat (een deel van) het factuurbedrag te voldoen of ontbinding van de (vennootschap van) Afnemer, of indien Afnemer weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is Afnemer verplicht UnaPlex hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van UnaPlex onmiddellijk en integraal opeisbaar en is UnaPlex gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang naar keuze op te zeggen of te ontbinden, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 14 – Wijziging in zeggenschap

UnaPlex is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder in achtneming van een opzegtermijn en zonder schadeplichtig te worden, in geval van wijziging van de zeggenschap van de Afnemer. Onder wijziging van de zeggenschap van de Afnemer wordt verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de Afnemer.

Artikel 15 – Bewijs

De administratie van UnaPlex vormt dwingend bewijs tussen partijen onder meer voor wat betreft de omvang van de betalingsverplichtingen van de Afnemer.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle tussen UnaPlex en Afnemer gesloten (en opvolgende) overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten (en opvolgende) overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Limburg. UnaPlex heeft het recht de zaak voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

16.3. Indien er verschillen bestaan tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de buitenlandse vertalingen daarvan, dient de Nederlandse tekst te gelden.

Hoofdstuk B – Privacy (AVG)

Artikel 17 – Algemeen

UnaPlex verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de Afnemer omdat de Afnemer gebruik maakt van de dienstverlening van UnaPlex. UnaPlex en de Afnemer zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een verwerkersovereenkomst te sluiten. UnaPlex heeft ervoor gekozen deze verwerkersovereenkomst op te nemen in haar algemene voorwaarden. UnaPlex is in deze de ‘verwerker’ en de Afnemer de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, tenzij UnaPlex ingevolge de AVG of ter uitvoering daarvan vastgestelde wet- en/of regelgeving dan wel anderszins in de relatie tot de Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert. Onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een partij die als subverwerker kwalificeert.

 Artikel 18 – De verwerking

Indien en voor zover UnaPlex in de relatie tot haar wederpartij als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker en/of subverwerker mocht kwalificeren, wordt voor de aard en het doel van de verwerking, alsmede voor de soorten persoonsgegevens die in dat verband kunnen worden verwerkt, verwezen naar het Privacy Statement van UnaPlex, hetwelk op verzoek kosteloos wordt verstrekt.

Artikel 19 – Geheimhouding

Partijen zijn zich ervan bewust dat alle informatie die in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst over en weer wordt verstrekt een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft, althans kan hebben. Alle medewerkers van partijen zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule dient te zijn opgenomen, op verantwoorde wijze met de bovengenoemde informatie omgaan.

Artikel 20 – Beveiliging

21.1 Partijen treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke personen te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

21.2 Indien de Autoriteit Persoonsgegevens aan een der partijen een bindende aanwijzing geeft, dan dient de andere partij daarvan direct in kennis te worden gesteld opdat tijdig passende maatregelen kunnen worden getroffen.

Artikel 21 – Subverwerkers

21.1 Ingeval UnaPlex als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert is het haar verwerker zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan gebruik te maken van subverwerkers.

21.2 De verwerker dient eventuele subverwerkers aan onderhavige voorwaarden gelijkluidende voorwaarden op te leggen en staat ervoor in dat de subverwerkers de te verwerken gegevens ten minste beveiligen op een vergelijkbaar beveiligingsniveau als dat van de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 22 – Privacyrechten

De verwerker heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die aan haar als verwerker ter beschikking worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de Afnemer verstrekte opdracht, expliciete toestemming van de Afnemer of wettelijke verplichting, zal de verwerker de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken dan voor de overeengekomen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG genoemde grondslag.

Artikel 23 – Rechten betrokkenen

23.1 De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de aan de verwerker verstrekte gegevens en de juistheid daarvan. Deze verantwoordelijkheid ziet ook op de rechten van betrokkenen.

23.2 De verwerker zal nooit op verzoeken van betrokkenen ingaan en altijd verwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

23.3 De verwerker zal, indien en voor zover redelijkerwijs van haar gevergd kan worden, binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van 14 dagen in ieder geval als redelijk wordt gekwalificeerd, haar medewerking verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke zodat deze kan voldoen aan diens wettelijke verplichtingen in het geval dat een betrokkene haar rechten uitoefent op grond van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 24 – Naleving

De verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek alle informatie ter beschikking die de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijkerwijs van de verwerker dient te ontvangen om aantoonbaar te maken dat wordt voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van de AVG omtrent het inschakelen van een verwerker.

Artikel 25 – Datalek

Uitsluitend de verwerkingsverantwoordelijke zal in voorkomend geval een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent een datalek. Ten behoeve van de naleving van voornoemde verplichting zal de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een datalek. De verwerker verstrekt in dergelijk geval alle in het kader van het datalek relevante informatie.

Artikel 26 – Einde overeenkomst

26.1 De verwerker zal de uit hoofde van de relatie met de verwerkingsverantwoordelijke door haar verwerkte gegevens bij beëindiging van de overeenkomst binnen 4 weken vernietigen, behoudens het geval dat de verwerker op grond van een wettelijke bewaarplicht gehouden is de gegevens te bewaren, in welk geval de verwerker zal zorgdragen voor de vernietiging van de gegeven binnen vier weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.

26.2 Gedurende de in artikel 26.1 genoemde periode zal de verwerker de gegevens niet verder verwerken, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van haar wettelijke bewaarplicht.