Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Unaplex BV (versie 2022)

Hier vindt u de volledige Algemene Voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Unaplex B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  2. b) UnaPlex BV: de B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6101 WT) Echt, gemeente Echt-Susteren, aan het adres Kelvinweg 18 (KvK-nr.: 82453004);
  3. c) Afnemer: de wederpartij van UnaPlex BV.

 Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden – van toepassing op alle tussen UnaPlex BV en Afnemer gesloten overeenkomsten, leveringen en diensten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer wordt expliciet van de hand gewezen. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand als deze door UnaPlex BV aan Afnemer schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze door UnaPlex BV schriftelijk zijn bevestigd. Toezeggingen van personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen binden UnaPlex BV niet en zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door UnaPlex BV.

3.2. Alle door UnaPlex BV genoemde prijzen zijn exclusief (omzet)belasting, vervoerskosten, emballages en verzekering en gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

3.3. Rechten van Afnemer uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UnaPlex BV. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden conform overeenkomst naar keuze van UnaPlex BV voorafgaand aan of bij levering, of na factuurdatum, op de door UnaPlex BV aangegeven rekening in de door UnaPlex BV aangegeven valuta.

4.2. Afnemer doet afstand van het recht om een schuld aan UnaPlex BV te verrekenen met een vordering op UnaPlex BV.

4.3. Afnemer doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

4.4. Indien Afnemer niet tijdig betaalt, is deze zonder nadere ingebrekestelling de samengestelde wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met een opslag van 2%. Eventueel te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van Afnemer.

4.5. Indien de Afnemer niet tijdig betaalt, heeft UnaPlex BV het recht haar verplichtingen (waaronder de verplichting tot levering) op te schorten. Indien Afnemer niet alsnog overgaat tot tijdige betaling binnen een door UnaPlex BV te stellen termijn, heeft UnaPlex BV het recht de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

Door de UnaPlex BV geleverde zaken blijven tot het moment van volledige betaling van haar vorderingen door de Afnemer het eigendom van UnaPlex BV, met dien verstande dat de Afnemer aansprakelijkheid en risico draagt voor de door UnaPlex BV geleverde zaken vanaf het moment waarop deze haar ter beschikking zijn gesteld. De Afnemer is niet gerechtigd de goederen die nog niet zijn betaald te verkopen, daarop enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen, of deze goederen te (laten) verwerken.

Artikel 6 – Levering

6.1. De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag dat UnaPlex BV de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden.

6.2. De door UnaPlex BV opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.3. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de Afnemer tegenover UnaPlex BV.

Artikel 7 – Reclames en verval

7.1. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen 48 uur na levering rechtstreeks schriftelijk door UnaPlex BV zijn ontvangen. Ter keuze van UnaPlex BV, kan deze bij een gegrond reclame hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.

7.2. Indien de Afnemer niet binnen 48 uur dagen na levering, respectievelijk acht dagen na de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij UnaPlex BV heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben geaccepteerd. Alsdan worden reclames door UnaPlex BV niet meer in behandeling genomen. Het indienen van reclameringen ontslaat de Afnemer niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst ten opzichte van UnaPlex BV.

7.3. Alle vorderingsrechten van Afnemer jegens UnaPlex BV, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, komen te vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Afnemer de betreffende vorderingen niet binnen de periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 8 – Vervoer

8.1 Het vervoer van alle goederen die verband houden met de overeenkomst, geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld.

8.2 Retourzendingen worden door UnaPlex BV uitsluitend aanvaard, indien hij daartoe voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van UnaPlex BV in de nakoming van enige verplichting jegens de Afnemer niet aan UnaPlex BV kan worden toegerekend in geval van een van de wil van UnaPlex BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van UnaPlex BV kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: onoordeelkundig gebruik van het geleverde zulks ter beoordeling van UnaPlex BV, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, door toeleveranciers staken van de productie van of het aanbrengen van wijzigingen aan te leveren zaken. In het laatste geval is UnaPlex BV gerechtigd tot levering van de gewijzigde zaken, indien de wijzigingen naar het oordeel van UnaPlex BV slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.

9.2. In het geval van overmacht is UnaPlex BV gerechtigd de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van ontbinding is UnaPlex BV niet gehouden tot schadevergoeding, ook niet als UnaPlex BV voordeel geniet van de overmachtstoestand, en is Afnemer gehouden het eventueel wel beschikbare deel in ontvangst te nemen en naar evenredigheid daarvoor de prijs te betalen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. UnaPlex BV is nimmer aansprakelijk voor niet, niet tijdige of ondeugdelijke leveringen, alsmede het niet of niet goed functioneren van geleverde zaken.

10.2. UnaPlex BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals stagnatieschade, gevolg- of bedrijfsschade aan de zijde van de Afnemer.

10.3. Iedere aansprakelijkheid van UnaPlex BV is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd (verminderd met het door UnaPlex BV te betalen eigen risico). Indien de verzekering niet uitkeert is iedere aansprakelijkheid van UnaPlex BV beperkt tot het bedrag (exclusief omzetbelasting) dat door UnaPlex BV gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door Afnemer tijdig is voldaan, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

10.4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van UnaPlex BV voor schade welke het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van UnaPlex BV of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 – Garantie

11.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft UnaPlex BV geen enkele garantie op de geleverde zaken. Indien UnaPlex BV wel een garantie afgeeft dan is zulks expliciet tussen partijen geregeld in de overeenkomst.

11.2. De Afnemer dient de door UnaPlex BV geleverde zaken bij de levering te keuren. De Afnemer wordt geacht de geleverde zaken volgens afspraak en vrij van gebreken in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij UnaPlex BV binnen 48 uur nadat de zaken door UnaPlex BV zijn afgeleverd, schriftelijk van eventuele gebreken op de hoogte stelt.

Artikel 12 – Vrijwaring

Onverminderd het hiervoor in artikel 10 (Aansprakelijkheid) bepaalde vrijwaart Afnemer UnaPlex BV tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Afnemer van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Afnemer.

Artikel 13 – Bijzondere opzeggings- en ontbindingsgronden

In geval van (aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, indien beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer, Afnemer nalaat (een deel van) het factuurbedrag te voldoen of ontbinding van de (vennootschap van) Afnemer, of indien Afnemer weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is Afnemer verplicht UnaPlex BV hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van UnaPlex BV onmiddellijk en integraal opeisbaar en is UnaPlex BV gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang naar keuze op te zeggen of te ontbinden, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 14 – Wijziging in zeggenschap

UnaPlex BV is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder in achtneming van een opzegtermijn en zonder schadeplichtig te worden, in geval van wijziging van de zeggenschap van de Afnemer. Onder wijziging van de zeggenschap van de Afnemer wordt verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de Afnemer.

Artikel 15 – Bewijs

De administratie van UnaPlex BV vormt dwingend bewijs tussen partijen onder meer voor wat betreft de omvang van de betalingsverplichtingen van de Afnemer.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle tussen UnaPlex BV en Afnemer gesloten (en opvolgende) overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten (en opvolgende) overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Limburg. UnaPlex BV heeft het recht de zaak voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

16.3. Indien er verschillen bestaan tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de buitenlandse vertalingen daarvan, dient de Nederlandse tekst te gelden.